۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

مرکز تحقيقات ليشمانيوز دانشگاه علوم پزشکي کرمان جهت انجام پژوهشهاي بنيادي ، اپيدميولوژيک و باليني و ترويج پژوهشهاي کاربردي و بستر سازي مناسب جهت ترغيب ،جذب و بکارگيري محققين در زمينه بيماري ليشمانيوز و همچنين آموزش و تربيت نيروي انساني محقق بر مبناي تفکر آموزشي جامعه نگر، جهت پوشش اهداف مرکز از سال ۱۳۸۵فعاليت جدي مي نمايد . از آنجا که پژوهشهاي مرتبط با سلامت فرآيندي منسجم و تاثير گذار بر هم مي باشندکه هدف ، توليد علم و بکارگيري آن جهت ارتقاء سلامت جامعه است لذا تصميم به راه اندازي کلينيک فوق تخصصي ليشمانيوز در بخش پوست بيمارستان افضلي پورجهت عينيت بخشيدن به اين ديدگاه بوده است وامروز اين مرکز داراي تنها درمانگاه ليزر جهت درمان بيماران مبتلا به ليشمانيوز در استان مي باشد که انشاءا... با تجهيز و تکميل اين کلينيک و با وجود کادر متخصص مي توان در آينده نزديک، شاهد فعاليت آن به عنوان يکي از مراکز فعال در خصوص بيماري ليشمانيوز در کشور بود . از طرفي در گروه درماني اين مرکزراه اندازي مراکز کنترل و پيشگيري در شهرستانهائي که کانون اين بيماري مي باشند از جمله شهرستان بم در دستور کار جدي مي باشد.