۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی لیشمانیوز پوستی در شهرستان آبادانان به عنوان یک کانون نو ظهور و تعیین گونه انگل با روش آنالیز High-resolution melting PCR در سال 94-95