۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۷ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   

مرکز تحقيقات ليشمانيوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت انجام پژوهشهای بنيادی ، اپيدميولوژيک و بالينی و ترويج پژوهشهای کاربردی و بستر سازی مناسب جهت ترغيب ،جذب و بکارگيری محققين در زمينه بيماری ليشمانيوز و همچنين آموزش و تربيت نيروی انسانی محقق بر مبنای تفکر آموزشی جامعه نگر، در يکصدو هفتادمين جلسه مورخ ۲۳/۷/۸۵ و بر اساس نامه شماره ۵۱۴/۲۵۷/آ در تاريخ ۱۳/۸/۸۵ موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گرديد و با فعاليت و پيگيری مديريت و اعضای هيات علمی، مساعدت ويژه رياست محترم دانشگاه و معاونين محترم در کمتر از يکسال و با تصويب اساسنامه و طراحی برنامه ۵ساله جهت پوشش اهداف مرکز فعاليت جدی خود را آغاز نمود. به استناد رای صادره در دويست و بيست و چهارمين جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ با تاسيس مرکز تحقيقات ليشمانيوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مدت ۵ سال موافقت قطعی بعمل آمد. از سال تاسيس اين مرکز تاکنون جناب آقای دکتر ايرج شريفی رياست اين مرکز را به عهده داشته اند. ايشان استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی بوده و در زمينه ليشمانيوز پژوهشهای بسيار ارزنده ای انجام داده اند. علی ايها الحال مجموعه مدیریت مرکز با انگیزه و تلاش مضاعف امروزه وضعیت مرکز را به یک مرکزتثبیت شده به لحاظ فعالیتهای پژوهشی در آورده و روند رو به رشد امتیازات سالانه موید این موضوع می باشد. همچنين در حال حاضر تعداد ۴ دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در اين مرکز مشغول به تحصيل بوده که قطعاً درافزایش فعالیتهای پژوهشی مرکز موثر و تعیین کننده خواهد بود. همچنین این مرکز جذب سه نفر پژوهشگر درسال ۹۰ داشته که باعث افزايش فعالیتهای تشخيصی و پژوهشی مرکز شده و امروز به جرات می توان گفت از لحاظ امکانات و تجهیزات پزشکی و با توجه به بودجه های محدود سالانه شاید یکی ازمراکزی باشد که هیچ گونه محدودیتی جهت انجام طرحهای پژوهشی ندارد. همچنين اين مرکز در مهر ماه سال ۱۳۹۱ در برگزاری موفق اولين کنگره بين اللملی و هشتمين همايش سراسری انگل شناسی و بيماريهای انگلی ايران به ميزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که برگ زرينی در تاريخچه فعاليتهای علمی و پژوهشی دانشگاه تلقی می گردد، نقش بسيار بسزايی داشته است.