۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۸ آذر   

G1: انجام تحقيقات کاربردی ،بنيادی در زمينه شناخت ،کنترل و بهينه سازی روشهای درمانی ليشمانيوزها به منظور بکارگيري موثر نتايج پژوهشها

G2: ايجاد مرکز آموزشی و توانمند سازی نيروی انسانی در سطوح مختلف و بر گزاری کارگاه ،سمينار، کنگره در زمينه جديد ترين يافته های علمی در خصوص بيماری ليشمانيوز

G3: بستر سازی جهت جلب همکاری ساير مراکز پژوهشی کشوری و بين المللی جهت انجام پژوهشهای مشترک و پوشش نيازهای پژوهشی ، آموزشی و درمانی در زمينه ليشمانيوزها

G4: ايجاد زمينه لازم برای ارائه دستاوردهای پژوهش درمانی آموزشی در خصوص بيماری ليشمانيوز از طريق نمايشگاه ،وب سايت ، بروشور ، کتاب ، فيلم ، خبرنامه مجله و ...فعاليت می نمايد.

G5: تأمین نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی لازم