۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۹ خرداد   

دکتر ایرج شریفی

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: iraj.sharifi@yahoo.com

لینک علم سنجی

رزومه

 

دکتر احمد خسروی

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: khosraviam@yahoo.com

لینک علم سنجی

رزومه

 

دکتر مهدی بامروت

دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

E-mail: mehdimorovat@ymail.com

لینک علم سنجی

رزومه