۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   
  • بررسی سرواپیدمیولوژی وتعیین گونه انگل لیشمانیوز احشایی(کالاازار) باروش الایزا و PCR در سگهای ولگرد در منطقه جنوب استان کرمان درسال 1392
  • بررسی بار انگلی و خصوصیات ایمونوهیستوشیمی لیشمانیوز پوستی در بیماران مقاوم به درمان در استان کرمان
  • مطالعه حذف ژن GlcNAc-Pl-de-N-acetylase لیشمانیا ماژور به صورت homologous recombination در شرایط برون تنی و درون تنی
  • بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوزپوستی با روش های فعال و غیر فعال و تعیین گونه انگل با روش PCR در شهر کرمان طی سال 1392
  • مقایسه اپیدمیولوژیک لیشمانیوز احشایی(کالاازار) در سگها با دو روش IFA و PCRدر مناطق اندمیک شهرستان اورزوئیه در سال 1392