۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   
  • بررسی انواع اشکال بالینی لیشمانیوز پوستی در شهرستان بم طی 20 سال گذشته
  • بررسی بیان سایتوکاین های IL-10 , IL-13 , IL-4 , IL-5 توسط ماکروفاژها در مواجهه با انگل لیشمانیا تروپیکا در ایزوله های مقاوم و حساس به گلوکانتیم
  • مقایسه ایزوله های بیماران عدم پاسخ به درمان با گلوکانتیم نسبت به افراد حساس به صورت برون تنی در یک کانون لیشمانیوز پوستی نوع شهری
  • بررسی بیان سایتوکاین های TGF-B,IL-12P40,IFN-Y,IL-1Bتوسط ماکروفاژها در مواجهه با انگل لیشمانیا تروپیکا
  • بررسی گونه های زئونوز مهم انگلی در سگ های ولگرد شهر و حومه کرمان با روش های پارازیتولوژی ، سرولوژی و مولکولی در سال 91